Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Zwemschool Christien – Epe / Heerde
  Lesweek: Een week waarin voor uw kind zwemlessen worden aangeboden door Zwemschool Christien
  Het leskind: het kind dat zwemles krijgt bij Zwemschool Christien en diens wettelijke vertegenwoordiger.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Zwemschool Christien en u als ouder/verzorger van het leskind.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Zwemschool Christien uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk aanvaard.

Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.

Artikel 2 Activiteiten

 1. Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals deze wordt uitgegeven door de NPZ/NRZ.
 2. Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

Artikel 3 Aanmelden

 1. Uw aanmelding,  zal telefonisch worden verwerkt op tel. nr. 0578-691057                            of     0654702602 .
 2. Aanmelding kan ook per mail info@zwemschoolchristien.nl
 3. Afmelden van uw aanmelding graag ook telefonisch.
 4. Er is ingeschreven op het moment dat het telefoon gesprek is beëindigd. 
 5. Wanneer u er in de tussentijd voor kiest, over te stappen naar een andere zwemschool, dan ontvangen wij graag een telefonische bevestiging om uw kind uit te schrijven van de wachtlijst.
 6. De aanmelding is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 4 Betaling

 1. De betaling van de lesgelden dienen bij de start van de zwemlessen te worden voldaan.
 2. Zwemschool Christien hanteert geen automatische incasso. Deze verantwoording ligt bij u.
 3. U betaalt altijd contant voorafgaand aan een nieuwe periode van 10 zwemlessen.
 4. Opgebouwde inhaaltegoeden zijn niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 5 Zwemlocatie

 1. Er wordt les gegeven in daarvoor door de overheid goedgekeurde zwembaden
 2. Het wen-, proef- en afzwemmen vind plaats in een daarvoor wettelijk geschikt 25-meterbassin van De Wiltsangh in Nunspeet.

Artikel 6 Verzuim/afmelden in halen van de lessen

 1. Afmelden voor de zwemlessen graag telefonisch op nr. 0578-691057. of 0654702602
 2. Lessen die vanwege incidentiele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed.
 3. Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, dient u een doktersverklaring te overleggen. Alleen dan zal er verrekening van het lesgeld plaatsvinden. De gereserveerde lesplaats kan dan komen te vervallen.
 4. Blijkt dat uw kind vanwege een (tijdelijke) functiebeperking één of meerdere onderdelen van een examenprogramma niet kan uitvoeren, dan kan in overleg met u als ouder, gekozen worden voor de alternatieve certificaten van het Zwem- ABC.
 5. Ook kinderen met een verstandelijke of lichamelijke functiebeperking kunnen in aanmerking komen voor een diploma of certificaat. De coördinator bepaalt aan de hand van een proefles en in overleg met u als ouder voor welk diploma of certificaat uw kind in aanmerking komt.

Artikel 7 Aanwezigheid ouder/verzorger

 1. De 1e en 2e zwemlessen zijn mee zwemlessen voor de ouders, 1 ouder zal het kind in het water begeleiden. een 2e ouder mag dan aan de kant zitten.
 2. De zweminstructeur bepaalt per individueel geval of de aanwezigheid van de ouder/verzorger in de zwemzaal gewenst is.
 3. De aanwijzingen van de zweminstructeur dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Artikel 8 Proef en afzwemmen

 1. Het afzwemmen geschiedt conform de normen van de Nederlandse Raad Zwemdiploma’s.
 2. Het proefzwemmen vindt één of twee weken voor het afzwemmen plaats. Aanwezigheid hierbij is een voorwaarde om te kunnen afzwemmen.
 3. Of uw kind mag proefzwemmen, hoort u minimaal 1 week van te voren van de instructeur. Uw kind dient dan al in een afzwemploeg te zitten. Discussie over dit onderwerp is niet mogelijk.

Artikel 9 Sluiting

 1. Gedurende het jaar worden alle lessen gegeven volgens het reguliere rooster. Het actuele rooster staat vermeld op de website:
 2. Tijdens de landelijke ingestelde vakanties voor het basisonderwijs word er aangepast of geen zwemles gegeven.
 3. In de zomervakantie en kerstvakantie zal er geen zwemles worden gegeven. Deze lessen worden ook niet aan u doorberekend. Zie ook voor het actuele rooster
 4. Tijdens erkende christelijke en landelijke feestdagen wordt er geen les gegeven.

Artikel 10 Opzegging

 1. Tussentijdse opzegging is mogelijk.
 2. Het opzeggen voor de zwemlessen is alleen telefonisch mogelijk.

Artikel 11 Uitsluiting

 1. Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien aan één van de volgende regels niet wordt voldaan: – indien er structureel te laat aan het bad klaar wordt gestaan voor de les; – indien uw gedrag het lesgeven aan de overige kinderen/deelnemers belemmert; – Indien de aanwijzingen van de zweminstructeur structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.
 2. Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op de afgesproken datum op de rekening van Zwemschool Christien zijn bijgeschreven.

Artikel 12 Veiligheid en huisregels

 1. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze zijn te vinden op de website.
 2. De ouder/verzorger en het leskind dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen. Zij dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.
 3. Zich bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in het eerste en tweede lid van dit artikel is omschreven, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles van het leskind, zonder dat u aanspraak kunt maken op terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld.
 4. Bezoekers met een geestelijke- en/of lichamelijke handicap of functiebeperking, welke risico’s ten aanzien van de veiligheid met zich mee kunnen brengen, dienen dit bij de zweminstructeur te melden. Zwemschool Christien is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Zwemschool Christien aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het zoek raken, verwisselen of beschadigen van eigendommen.
 2. Indien er door overmacht (bijv. ziekte, brand of schade aan het gebouw) geen lessen kunnen worden gegeven op de leslocatie, kan Zwemschool Christien daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. De totale aansprakelijkheid van Zwemschool Christien, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directie schade tot maximaal het door Zwemschool Christienverzekerde bedrag.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enige recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch hoogstens 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Zwemschool Christien meldt.

Artikel 14 Restitutie

 1. Bij het afzwemmen van het diploma A en B  zal er restitutie plaats vinden van het te veel betaalde lesgeld.
 2. Bij uitsluiting van deelname aan de lessen hebt u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.

Artikel 15 Wet bescherming persoonsgegevens

 1. Zwemschool Christien voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de zwemlessen van het kind. Zwemschool Christien levert geen privacygevoelige informatie aan derden, tenzij Zwemschool Christien een incassobureau moet inschakelen.
 2. Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen, zoals het diploma zwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisie opnames gemaakt worden van uw kind (eren). Deze foto’s worden gebruikt voor publicatie op onze website, facebook pagina of het illustreren van onze publicatie. Indien u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit bij inschrijving aangeven.

Artikel 16 Overige bepalingen

 1. De directie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Ook hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
 2. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van Zwemschool Christien, zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen.
 3. Zwemschool Christien heeft graag een open relatie met u. Met vragen, suggesties, opmerkingen, klachten en/of problemen kunt u zich melden bij Christien Osinga of telefonisch op nr. 0578-691057  of  0654702602.

Artikel 17 Slotbepaling

 1. Bij de telefonische opgave van uw kind (eren) wordt u gewezen op algemene voorwaarden die wij hanteren.